ตั้งเวลาบน Ubuntu 18.04 Set Timezone เป็นประไทย

Submitted by admin on Thu, 06/20/2019 - 09:41

ตรวจสอบเวลาบนเครื่อง  server เป็น Time zone ไหน โดยใชัคำสั่งนี้

timedatectl

timedatectl

เมื่อตรวจสอบเวลาแล้วว่าเป็น timezone เราจะเปลี่ยนให้เป็น  timezone ประเทศไทย โดยใช้คำสั่งดังนี้

Load Name Taxonomy from tid

Submitted by admin on Tue, 07/24/2018 - 15:37

Drupal 7
เราใช้ ฟังชั่น taxonomy_term_load()

สำหรับ tid ตัวเดียว

<?php

$term = taxonomy_term_load($tid);
$name = $term->name;

?>

สำหรับ หรับ tid  หลายตัว

<?php

$tids = array(1, 2, 3);
$terms = taxonomy_term_load_multiple($tids);

foreach ($terms as $term) {
  $name = $term->name;
}

?>