คำสั่งพื้นฐาน Git ที่ใช้งาน บน Terminal

Submitted by admin on Thu, 12/28/2017 - 13:54

การใช้งานคำสั่งพื้นฐาน Git ที่ใช้งาน บน Terminal

 1. git status คือ แสดงไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือยังต้องการ add หรือ commit
 2. git add คือ การเพิ่มไฟล์เป็นสถานะ stage
 3. git reset คือ การ unstage ไฟล์ที่เราเคย stage
 4. git commit คือการ commit ไฟล์ที่ stage โดยมักจะใช้  git commit -m เพื่อเพิ่มข้อความในสิ่งที่ทำไป
 5. git log คือการดุประวัติที่เคย commit ไว้
 6. git pull คือการ remote ไฟล์มายัง local โดยคำสั่ง git pull นั้นจะทำการ git fetch และ git merge ไปด้วย โดยเราจะมักเห็นใช้ git pull –rebase เพื่อทำการเปลี่ยนฐานแทนการ merge
 7. git merge (branch) คือการรวม branch ที่เจาะจงมายัง local
 8. git fetch คือ การตรวจสอบไฟล์ภายใน local และ remote ว่าตรงกันหรือไม่
 9. git push คือ ส่งการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ไปบน remote repository
 10. git stash คือ การเก็บซ่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ทั้งหมด และสามารถนำกลับมาโดยใช้ git stash pop
 11. git checkout (branch) คือ การเปลี่ยน branch
 12. git clone (url) คือการ คัดลอกโปรเจคจาก remote มายัง local
 13. git cherry-pick <commit-id>  merge เฉพาะบาง  commit ของ git เท่านั้น

Tags