ตั้งเวลาบน Ubuntu 18.04 Set Timezone เป็นประไทย

Submitted by admin on Thu, 06/20/2019 - 09:41

ตรวจสอบเวลาบนเครื่อง  server เป็น Time zone ไหน โดยใชัคำสั่งนี้

timedatectl

timedatectl

เมื่อตรวจสอบเวลาแล้วว่าเป็น timezone เราจะเปลี่ยนให้เป็น  timezone ประเทศไทย โดยใช้คำสั่งดังนี้

sudo timedatectl set-timezone Asia/Bangkok
sudo unlink /etc/localtime
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

เมื่อเราใช้เปลี่ยน timezone เรามาเช็คดูว่า server เป็น timezone ให้หรือเปล่า โดยใช้คำสั่งนี้

timedatectl

timedatectl