เปลี่ยน core/jqeruy ของ Drupal 8

 mytheme.libraries.yml:

jquery-custom:
 remote: https://github.com/jquery/jquery
 version: "2.2.4"
 license:
  name: MIT
  url: https://github.com/jquery/jquery/blob/2.2.4/LICENSE.txt
  gpl-compatible: true
 js:
  js/jquery-2.2.4.min.js: { minified: true, weight: -20 }

mytheme.info.yml:

libraries-override:
 # Replace an entire library.
 core/jquery: mytheme/jquery-custom