ตั้งค่า Username และ Email ใน git global หรือสำหรับ Project

Submitted by admin on Tue, 01/12/2021 - 16:52

สำหรับ Global

git config --global user.name "Your global username"
git config --global user.email "[email protected]"


ตรวจสอบค่า config 

git config --global --get user.name
git config --global --get user.email

 


สำหรับ Project

git config user.name "Your project specific name"
git config user.email "[email protected]"


ตรวจสอบค่า config 

git config --get user.name
git config --get user.email