ตั้งค่า Username และ Email ใน git global หรือสำหรับ Project

สำหรับ Global

git config --global user.name "Your global username"
git config --global user.email "[email protected]"


ตรวจสอบค่า config 

git config --global --get user.name
git config --global --get user.email

 


สำหรับ Project

git config user.name "Your project specific name"
git config user.email "[email protected]"


ตรวจสอบค่า config 

git config --get user.name
git config --get user.email