เพิ่ม Zip package to Drupal using composer (ตัวอย่าง : CKEditor colorbutton as drupal-library)

Submitted by admin on Sun, 06/12/2022 - 01:40

ตัวอย่างใน composer.json

"repositories": [
{
  "package": {
    "name": "ckeditor/colorbutton",
    "version": "4.16.2",
    "type": "drupal-library",
    "dist": {
      "url": "https://download.ckeditor.com/colorbutton/releases/colorbutton_4.16.2.zip",
      "type": "zip"
    }
  },
  "type": "package"
},
{
  "package": {
    "name": "ckeditor/panelbutton",
    "version": "4.16.2",
    "type": "drupal-library",
    "dist": {
      "url": "https://download.ckeditor.com/panelbutton/releases/panelbutton_4.16.2.zip",
      "type": "zip"
    }
  },
  "type": "package"
},
{
  "type": "composer",
  "url": "https://packages.drupal.org/8"
}
]