ถ้าแก้ file gitignore ไม่ผ่านให้ใช้ นี้

git update-index --assume-unchanged <file>

Tags