วิธี get base url ของ Drupal 8

$host = \Drupal::request()->getHost();    ==> drupal.dev

$host = \Drupal::request()->getSchemeAndHttpHost();  ==> http://drupal.dev