วิธี get base url ของ Drupal 8

Submitted by admin on พ, 12/06/2560 - 17:35
$host = \Drupal::request()->getHost();    ==> drupal.dev

$host = \Drupal::request()->getSchemeAndHttpHost();  ==> http://drupal.dev