วิธี get base url ของ Drupal 8

Submitted by admin on پ, 09/16/1396 - 00:35
$host = \Drupal::request()->getHost();    ==> drupal.dev

$host = \Drupal::request()->getSchemeAndHttpHost();  ==> http://drupal.dev