แปลง ช่องว่าง เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็น -

Submitted by admin on Fri, 12/15/2017 - 10:59
function urlSafeString($str) {
    $str = strtolower(str_replace(array('  ', ' '), '-', preg_replace('/[^a-zA-Z0-9 s]/', '', trim($str))));
    return $str;
}