เพิ่ม login แบบ Public Key on Digitalocean

ssh-copy-id username@remote_host

Read More