โหลด node ใช้ entity_

แสดงเนื้อหาแค่ 1 node เท่านั้น

$nid = '11';
$content_id = entity_load_single('node', $nid);
$content = entity_view('node', [$content_id], 'full');
print $content; 

 

Read More