ตั้งเวลาบน Ubuntu 18.04 Set Timezone เป็นประไทย

ตรวจสอบเวลาบนเครื่อง  server เป็น Time zone ไหน โดยใชัคำสั่งนี้

timedatectl

timedatectl

เมื่อตรวจสอบเวลาแล้วว่าเป็น timezone เราจะเปลี่ยนให้เป็น  timezone ประเทศไทย โดยใช้คำสั่งดังนี้

Read More